Πως παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

Μωρά

Με την παραπομπή του κάθε παιδιού στο Κέντρο μας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 
1.Σε πρώτο στάδιο, αξιολογείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου (ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης), ο οποίος θέτει τη διάγνωση – καθορίζει και επιβλέπει τον προγραμματισμό της αποκαταστασιακής πορείας του παιδιού εντός και εκτός Κέντρου, όπως:
 
              - την εφαρμογή και τροποποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων των ειδικοτήτων (Φυσικοθεραπείας,Εργοθεραπείας,Λογοθεραπείας),
              - την αξιολόγηση και επιλογή χορήγησης ορθοτικών μηχανημάτων και βοηθημάτων αποκατάστασης,
              - την παραπομπή, όταν κρίνεται απαραίτητο, για αξιολόγηση και παρέμβαση από άλλες ιατρικές ειδικότητες Παιδιατρικής Αποκατάστασης κ.ά.
 
 
2.Σε αμέσως δεύτερο στάδιο, ακολουθεί η αξιολόγηση της Ψυχο – Κοινωνικής Υπηρεσίας (η οποία αποτελείται από Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό), και στην αρχική αυτή φάση, ο ρόλος τους είναι αμιγώς διαγνωστικός και ενημερωτικός, εστιάζοντας κυρίαρχα:
 
- στην αξιολόγηση της δυναμικής των σχέσεων της οικογένειας,
- στην αξιολόγηση του βαθμού και του είδους παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης,
- στην αξιολόγηση της Ψυχο – Κοινωνικής κατάστασης της οικογένειας και της ανάγκης συντονισμένης υποστήριξης,
- στη γνωριμία και δόμηση σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τις αποκαταστασιακές υπηρεσίες,
- στην ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας, σε επίπεδο προνοιακής υποστήριξης,
- στην συστηματική καθοδήγηση της οικογένειας επί ασφαλιστικών καλύψεων και οικονομικών παροχών από τα ασφαλιστικά τους ταμεία κ.ά.
 
 
3.Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, αποτελεί η ιατρική παραπομπή στα εκάστοτε θεραπευτικά τμήματα (Φυσιο-Εργο -Λογοθεραπείας), που βάση της αξιολόγησης από τον Ε.Υ., κρίνεται αναγκαία η εμπλοκή τους στην υποστήριξη της αποκατάστασης του παιδιού.
 
 
 
Σε επίπεδο κάθε θεραπευτικού τμήματος ξεχωριστά, ακολουθείται   συνοπτικά η παρακάτω διαδικασία:
 
- Αρχική αξιολόγηση και ανάλυση εν συνόλω των συλλεχθέντων στοιχείων, ώστε να εντοπιστούν αδρά τα λειτουργικά προβλήματα και να συνδεθούν με το λόγο παραπομπής.
 
- Εάν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα, τότε πραγματοποιείται λεπτομερής αξιολόγηση σε βάθος των τομέων ανάπτυξης που αφορούν το πεδίο της εκάστοτε ειδικότητας. Οι αξιολογήσεις στηρίζονται σε σύγχρονα κλινικά εργαλεία (σταθμισμένα και μη), σε λήψη video για εντοπισμένη κλινική παρατήρηση, στην κλινική εμπειρία και εξειδίκευση των θεραπευτών, καθώς και στη συμμετοχή της οικογένειας! 
 
- Εν συνεχεία καθορίζονται και ιεραρχούνται τα λειτουργικά προβλήματα, ώστε να τεθούν οι λειτουργικοί στόχοι της αναπτυξιακής περιόδου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο (για την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά, στα πλαίσια της Ομάδας Τμήματος).
 
- Σε τελικό στάδιο, γίνεται παρουσίαση του περιστατικού από τους εμπλεκόμενους θεραπευτές στη Θεραπευτική Ομάδα. Εκεί με τη συμβολή όλων των θεραπευτικών τμημάτων, επισφραγίζονται τ΄αποτελέσματα των αξιολογήσεων και σχεδιάζεται από κοινού η θεραπευτική στρατηγική της παρέμβασης που θ΄ακολουθηθεί! 
 
      Έτσι λοιπόν, είναι εφικτό το παιδί και η οικογένεια του, να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες αποκατάστασης σφαιρικά και συντονισμένα, σε μία οικογενειοκεντρική προσέγγιση.

 

No votes yet